Loader

Política de devolucions

www.wellisairnaturalzone.com
DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indiqui, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Per exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a través de la direcció de correu hola@wellisairnaturalzone és la seva decisió de desistir del contracte. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de que finalitzi el termini corresponent.

CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més trigar 14 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el mencionat reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per la transacció inicial, a no ser que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap cost com a conseqüència del reemborso.

Podrem retenir el reemborso fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o entregar-nos directament en el nostre establiment de ecommerce amb direcció fiscal Avinguda Meridiana 326 Entlo 3a, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més trigar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels bens abans de que hagi conclòs el termini mencionat. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels bens.

PRODUCTES EXCLOSOS DEL DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

- El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

- El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa. vegeu productes frescos.

- El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o de la higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.

- El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats per el consumidor i usuari després de l’entrega.

ARTÍCULO 12 – MISCEL·LÀNIA

12.1 Invalidesa parcial

Si una o varies de les disposicions de les presents CGV fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

12.2 Exclusió de renúncia

El fet de que qualsevol de les Parts no exercís els drets que li assisteixen en cas de incompliment per l’altra Part de qualsevol les obligacions que l’imposen les presents CGV no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació de que es tractés.

12.3 Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat espanyol. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Els consumidors que resideixin en la Unió Europea i hagin tingut algun problema en les seves compres online en la Pàgina Web, podran utilitzar el Sistema de la Unió Europea per a la resolució extrajudicial de Litigis en Línia accedint a la web:

- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

12.4 Vigència

Les CGV s’aplicaran durant tot el període en que romanguin online els productes oferts per la societat NATURAL APOTECARI SL i fins el venciment de les places de garantia. En tot cas, les disposicions del “article 10. Responsabilitat” romandran en vigor després de l’extinció de les CGV.

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de Dept. D’ Atenció al client:

- Per la present li comunico/comuniquem que desisteixo de mi/desistim del nostre contracte de venta del següent bé (nom del producte)

- Comandat el/rebut el (data de la comanda)

- Número de comanda

- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Firma del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Data