Loader

Termes i condicions

NATURAL APOTECARI S.L. (d’ara en endavant, “wellisairnaturalzone.com”) posa a la seva disposició un servei de compra online que li permetrà comprar els articles i serveis disponibles en nla nostra tenda online.

A continuació, el convidem a revisar les condicions generals de venda (d’ara en endavant, “CGV” o “Condicions Generals de Venda”) que regulen les condicions per les que es regeix l’ús d’aquesta Pàgina Web i la compra o adquisició de productes a través de la pàgina web www.naturclic.com (la “Pàgina Web”). En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina Web constitueix, en allò que li sigui d’aplicació, la seva acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant, si té algun dubte sobre les mateixes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client en hola@wellisairnaturalzone.com

Aquestes condicions generals han sigut elaborades de conformitat amb el que està establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

ARTICLE 1. INFORMACIÓ GENERAL I DE CONTACTE

La titularitat d’aquesta Pàgina Web l’ostenta NATURAL APOTECARI S.L., entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb CIF B67218354, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 46438, foli 1 i full número B-520005 Inscripció 1 i les seves dades de contacte són:

- Domicili social: Avinguda Meridiana 326, entresol 3ª (Barcelona)

- Telèfon de contacte: 669037020

- Email de contacte: hola@wellisairnaturalzone.com

ARTICLE 2. OBJECTE

El propòsit de les presents CGV és, per una part, informar als possibles compradores de les condicions i modalitats en les que el wellisairnaturalzone.com procedeix a la venda i entrega dels productes sol·licitats i, per altra banda, definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de productes per part de wellisairnaturalzone.com al client (d’ara en endavant, el “Comprador”). Les presents CGV s’aplicaran, sense restricció ni reserva alguna, a totes les ventes de productes que wellisairnaturalzone.com ofereix a través de la Pàgina Web.

Per tant, el fet de realitzar una comanda de productes oferts per a la venda en la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com comporta per a el Comprador la plena i total acceptació de les presents CGV, on el coneixement previ a la realització de la comanda reconeix el Comprador.

wellisairnaturalzone.com es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents CGV. No obstant, les CGV aplicables a la Comanda seran aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.

Les presents CGV es completaran amb les condicions generals d’ús de la Pàgina Web i amb les disposicions de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

ARTICLE 3 - FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE Y COMANDES

3.1 Tarifes

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts en la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com serà el preu vigent en el moment de la realització de la comanda (d’ara en endavant, “Comanda”. S’entén com a Comanda allò que es descriu en el punt 3.4 de les presents CGV). El preu de venda dels productes que apareix en la Pàgina Web podrà en tot moment ser modificat per wellisairnaturalzone.com sent el preu que aplicarà a la compra el que apareix en pantalla en el moment de la realització de la Comanda. Aquest preu serà l’aplicable en el marc de la venda a distància.

El preu no inclou els costos d’enviament, que es facturarà com a suplement del preu dels productes adquirits. Els costos d’enviament s’indicaran amb anterioritat a que el Comprador registri la Comanda. Les diferents modalitats d’entrega i enviament s’estableixen en l’apartat 5.1 de les presents CGV i es recordaran en la Pàgina Web; les modalitats d’enviament podran en tot moment ser modificades per wellisairnaturalzone.com. Por tant, wellisairnaturalzone.com recomana als compradors consultar periòdicament les CGV que figuren en la Pàgina Web.

Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l’Impost General Indirecte Canari (IGIC) o l’Impost sobre la Producció, Els Serveis i la Importació (IPSI) que, en el seu cas, pogués correspondre i resultarà aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que wellisairnaturalzone.com ven en la Pàgina Web.

3.2 Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o varis productes d’entre les diferents categories ofertes per wellisairnaturalzone.com en la Pàgina Web.

Sense perjudici de les Comandes realitzades per el Comprador, wellisairnaturalzone.com podrà en tot moment modificar el assortiment de productes oferts per la seva venda en la Pàgina Web, en especial, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir.

Els productes compliran els requisits de la legislació espanyola en vigor. wellisairnaturalzone.com no assumirà responsabilitat alguna en el suposat d’incompliment de la legislació del país diferent a Espanya a on s’hagués d’entregar-se el producte (p. ex. en cas de prohibició del producte, etc.). Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals del país diferent d’Espanya d’entrega dels productes els límits aplicables per a la importació i ús dels productes i serveis que vulgui adquirir.

Per qualsevol consulta relativa als productes o per consultes complementàries o sol·licituds de assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb l’equip d’Assessors de wellisairnaturalzone.com trucant per telèfon al Servei d’Atenció al Client al 669 03 70 20 des de Espanya.

3.3 Disponibilitat

Els productes mostrats en la Pàgina Web seran vàlids mentre es mantinguin anunciats en la mateixa i, en tot cas, fins a la finalitat d’existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes presentades per wellisairnaturalzone.com estarà subjectada a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, aquest oferirà al Comprador informació que, en principi, hagi sobre la disponibilitat dels productes. Donat que aquesta informació prové directament dels nostres proveïdors, excepcionalment podran produir-se errors o modificacions, no tenint el Comprador la informació real fins el moment de la compra.

En tot cas, en el supòsit d’absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s’informarà per correu electrònic al Comprador, amb la major brevetat possible, de l’absència de disponibilitat del producte i de l’anul·lació total o parcial de la seva Comanda.

En cas d’anul·lació total de la Comanda:

- La Comanda del Comprador quedarà automàticament anul·lada i si no hagués realitzat el pagament no es realitzarà cap càrrec contra el seu compte bancari.

- El Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com se posarà en contacte amb el Comprador per informar-li de l’anul·lació de la seva Comanda i oferir-li la possibilitat de renovar la Comanda, amb l’excepció del producte no disponible.

- En cas de que ja hagués fet el pagament, la comanda podrà ser anul·lada sempre i quant aquesta no hagi sortit de les instal·lacions de wellisairnaturalzone.com, en aquest cas es reemborsarà al Comprador l’import total de la comanda amb la major brevetat possible. En cas de que la comanda ja estigués preparat, el comprador haurà de rebutjar l’entrega i fer-se càrrec dels costos d’enviament.

- El Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com es posarà en contacte amb el Comprador per informar-li de l’anul·lació de la seva Comanda i oferir-li la possibilitat de renovar la Comanda.

En cas d’anul·lació parcial de la Comanda:

- La Comanda del Comprador quedarà validada i es carregarà en el seu compte bancari l’import íntegre de la Comanda.

- Es farà entrega al Comprador dels productes disponibles.

- Es reemborsarà al Comprador el preu del producte sol·licitat que no estigués disponible, amb la major brevetat possible.

3.4 Comanda

La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents CGV, les estipulacions previstes en l’Avís Legal, així com declara haver llegit i coneix la Política de Privacitat i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que las Parts poguessin acordar.

El Comprador tindrà possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors.

A partir del moment en que el Comprador confirmi la seva Comanda polsant sobre la icona «Confirmar i pagar» (d’ara en endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, les presents Condicions Generals de Venda, el fet de que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i termini de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats per el Comprador.

Una vegada validada aquesta fase i preparada la comanda, el Comprador ja no podrà anul·lar la seva Comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (a reserva de l’exercici per el Comprador del seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda). La comanda serà confirmada per wellisairnaturalzone.com mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el "correu electrònic de confirmació de la Comanda").

Es remetrà al Comprador, un segon correu electrònic en el moment de l’expedició de la seva Comanda.

Wellisairnaturalzone.com recomana al Comprador conservar aquests dos correus electrònics. El Comprador queda informat de que els dos citats correus electrònics li seran remesos a la direcció de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registrament, amb anterioritat a la realització de la Comanda.

Per altra banda, wellisairnaturalzone.com NO assumeix responsabilitat alguna en cas d’error en la introducció de la direcció de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de Comanda. En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la Comanda per part de wellisairnaturalzone.com, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant, el Comprador podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda.

Una vegada cobrat l’import de la Comanda, es remetrà, en cas de sol·licitar-ho el Comprador, un correu electrònic amb la seva factura electrònica.

De conformitat amb la normativa aplicable, wellisairnaturalzone.com es reserva el dret de rebutjar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en el que el número de productes o l’import a abonar (per una única comanda o per varies comandes acumulades) o altres elements manifestin de forma que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal conforme a la jurisprudència aplicable al cas.

Per últim, wellisairnaturalzone.com es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i/o entrega de una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas de impagament o de pagament parcial dels imports deguts per el Comprador, en cas de incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com, incloent el frau comés amb motiu d’anteriors Comandes.

ARTICLE 4 - PAGAMENT

4.1 Mitjans de pagament - Targetes bancàries

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar en la Pàgina Web són targeta bancària, PayPal, transferència bancària. Les targetes bancàries acceptades en la Pàgina Web de wellisairnaturaturalzone.com són les següents: Visa i MasterCard.

Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per el emissor de la targeta. Si l’emissor de la targeta de pagament del comprador denega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament al nostre favor, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retràs o falta d’entrega.

4.2 Modalitats de pagament

Totes les Comandes han d’abonar-se en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, en el seu cas, per compte del Comprador (incloent el supòsit de reemborsament).

4.3 Seguretat en les operacions de pagament

A fi de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, el Comprador haurà de comunicar a wellisairnaturalzone.com el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada per el Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau en Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades als tercers habilitats por llei o designats per wellisairnaturalzone.com, al únic efecte de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament utilitzat i de l’entrega prevista.

Una vegada completat aquest control, wellisairnaturalzone.com es reserva el dret a exigir fotocòpia del document d’identitat del Comprador i/o qualsevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d’uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el previst en la Política de Privacitat del e-commerce.

NaturClic.com utilitza una eina de pagament segura denominada «REDSYS». La seguretat del pagament descansa en la autentificació del Comprador i en la confidencialitat de la totalitat de les dades. Per garantir aquesta seguretat, l’eina utilitza tècniques criptogràfiques contrastades i compleix els requisits establerts en les diferents regulacions bancaries aplicables a Espanya.

ARTICLE 5 - ENTREGA I RECEPCIÓ

5.1 Disposicions generals

Els productes sol·licitats per el Comprador conforme al que disposa en les presents CGV podran ser entregats o recollits, a elecció del Comprador, de la següent manera:

- En la direcció que el Comprador hagués indicat com a direcció d’entrega per a la corresponent Comanda (d’ara en endavant, “Direcció d’entrega”). NaturClic.com només realitza entregues en Espanya incloses les Illes Balears. També es realitzen entregues a Illes Canàries amb un cost addicional que s’ha de consultar. No s’efectuen enviaments a Ceuta i Melilla. En aquest cas, el Comprador o el destinatari de la Comanda rebrà els productes a través de l’empresa de transports escollida per wellisairnaturalzone.com, devent de signar un justificant de recepció electrònic. El mencionat justificant de recepció electrònic servirà de prova de l’entrega de la Comanda per part de wellisairnaturalzone.com

- Si el Comprador de la Comanda està absent en la direcció facilitada en el moment d’entrega dels mateixos, l’empresa de transports intentarà entregar de nou el paquet el dia hàbil següent, després d’haver informat degudament de la incidència al destinatari por SMS, email i/o un avís d’arribada en la bústia postal.

- En cas de que el destinatari estigui absent una segona vegada en el domicili facilitat durant el procés de compra, el comprador o el destinatari de la Comanda, rebrà un avís d’arribada, un email i/o un SMS, informant que la seva Comanda estarà disponible per a que vagi a recollir-lo durant els 15 dies posteriors en la seu de l’empresa de transport corresponent

- Si en el termini de 15 dies posteriors a comptar des del segon intent d’entrega infructuós, el paquet serà retornat a wellisairnaturalzone.com i els diners reemborsat al Comprador, mitjançant qualsevol mitjà de pagament, segons elecció de wellisairnaturalzone.com, costos de devolució prèviament deduïts.

- No s’admetrà reclamació alguna relativa a l’entrega quan el paquet figuri com entregat, el seu efecte tindrà un caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

5.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

Les Comandes no tindran cap cost si són superiors a QUARANTA-CINC (45 €) euros, en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat, el cost de l’enviament serà el determinat en el moment del resum de la compra.

5.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

5.2.1 Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment de l’entrega l’estat exterior del paquet i els productes.

En caso d’anomalia relacionada amb el paquet (paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, etc.) o relativa al o els productes sol·licitats (producte(s) faltant(s), producte(s) danyat(s)), el Comprador haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d’entre els descrits a continuació (en els articles 5.3.2 i 5.3.3 de les presents Condicions Generals de Venda), a l’estat de la Comanda. L’incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de recurs contra el transportista i contra wellisairnaturalzone.com. En concret, el Comprador no podrà exigir reemborsament algun. El Comprador, o el destinatari de la Comanda, no podrà tampoc exigir de wellisairnaturalzone.com la reposició dels productes sol·licitats.

Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de trucar al Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com per conèixer les modalitats per la devolució del (dels) producte(s) danyat(s). El Comprador estarà en aquest cas obligat a seguir el procediment per la devolució de productes danyats que li hagués sigut indicat per el Servei d’Atenció al client de wellisairnaturalzone.com. En cas contrari, el Comprador no podrà exigir el reemborsament o la substitució dels productes afectats.

5.2.2 Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

En cas d’incidència constatada en presència de l’empresa transportista:

- Rebutjar l’entrega i posar de manifest de manera clara i detallada l’incident.

- Indicar el motiu del rebuig de l’entrega en el Servei d’Atenció al Client wellisairnaturalzone.com.

En cas d’incidències constatades sense presència de l’empresa transportista:

Comunicar l’anomalia al Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com a través dels següents mitjans:

- Correu electrònic: hola@wellisairnaturalzone.com

- Telèfon: 669 03 70 20

La notificació d’incidències i la formulació de reclamacions han de realitzar-se amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini de 3 dies hàbils des de l’entrega del producte

5.2.3 Procediments d’obligat compliment en cas de producte faltant o danyat

El Comprador haurà de comunicar l’absència o degradació del producte al Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com a través dels mitjans especificats en l’apartat anterior. El Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a quantes verificacions fossin necessàries per el cas.

5.3 Terminis d’entrega

Els terminis d’entrega comencen a comptar des de l’enviament del correu electrònic de confirmació de la Comanda, excepte per a pagaments amb transferència bancària que començaria a comptar a partir de la recepció de la transferència per part de wellisairnaturalzone.com i seran els que es comuniquin amb el comprador abans d’efectuar i confirmar la compra.

En el supòsit de que s’excedissin els terminis d’entrega per qualsevol causa diferent de força major, el Comprador tindrà la possibilitat d’anul·lar la seva Comanda.

ARTICLE 6 – DRETS I TERMINIS DE DESISTIMENT

6.1. Dret i termini de desistiment legal

6.1.1. Termini per l’exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d’un termini de CATORZE (14) dies, des de la data de recepció de la Comanda, per a exercir el seu dret legal de desistiment sense estar obligat a motivar la seva decisió.

6.1.2. Productes exclosos del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de Comandes relatives a:

- El subministrament d’articles que haguessin fos desprecintats després de l’entrega i que no puguin ser retornats per motius d’higiene o de protecció de la salut.

- El subministrament de productes frescos de consum immediat

Per tant, el Comprador queda advertit del fet de que no podrà fer valer el seu dret legal de desistiment respecte d’articles desprecintats per el Comprador on la seva comercialització per part de wellisairnaturalzone.com comportés riscos per motius d’higiene o de protecció de la salut dels consumidors (p. ex.: productes per a la cura, maquillatge, productes de consum immediat, aliments, etc.).

6.1.3. Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d’acollir-se al dret legal de desistiment, el Comprador que exerceixi el seu dret de desistiment en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l’adquisició dels productes retornats. La devolució de la suma abonada haurà de fer-se sense major demora, i en tot cas, abans de CATORZE (14) dies naturals des de la data en que la web wellisairnaturalzone.com va ser informada del dret de desistiment per part del Comprador.

6.1.4. Costos

De conformitat amb la normativa aplicable, els costos de devolució dels productes correran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes entregat amb la Comanda (en aquest cas els costos de devolució correran per compte de wellisairnaturalzone.com).

6.2. Dret i terminis per el desistiment contractual

A fi de garantir la satisfacció dels Compradors de les Comandes, NaturClic.com accepta la devolució, por via postal dels productes sol·licitats en la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com més enllà del termini legal abans mencionat en l’article 6.1.1, en les condicions que s’estableixen a continuació (d’ara en endavant, «dret contractual de desistiment»).

6.2.1. Termini per l’exercici del dret contractual de desistiment

El Comprador disposa de UN (1) mes des de la data de recepció de la Comanda per retornar els Productes.

6.2.2. Modalitats per l’exercici del dret contractual de desistiment

Les modalitats per l’exercici del dret contractual de desistiment són les descrites en l’article 6.3 de les presents Condicions Generals de Venta.

6.2.3. Productes exclosos del dret contractual de desistiment

El dret contractual de desistiment no podrà exercir-se en el cas de Comandes previstes en l’apartat 6.1.3 de les presents CGV.

Per tant, el Comprador queda advertit del fet de que no podrà fer valer el seu dret contractual de desistiment respecte d’articles desprecintats per el Comprador on la seva comercialització per part de wellisairnaturalzone.com comportés riscos per motius d’higiene o de protecció de la salut dels consumidors (p. ex.: productes per la cura o maquillatge). Per altra banda, el Comprador no podrà fer valer el seu dret contractual de desistiment respecte de productes que hagin sigut objecte de personalització per sol·licitud del Comprador. Aquestes disposicions s’aplicaran sense perjudici de les garanties establertes en l’article 7 de les presents CGV que es mantenen aplicables en la seva totalitat.

6.2.4. Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d’acollir-se al dret legal de desistiment, el Comprador que exerceixi el seu dret de desistiment en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir a la seva elecció:

- La substitució dels productes retornats per altres productes comercialitzats per wellisairnaturalzone.com

- El reemborsament per part de wellisairnaturalzone.com dels productes retornats, així com dels costos d’enviament de la Comanda.

6.2.5. Costos

Els costos de devolució dels productes correran per compte del Comprador excepte en el cas de falta de conformitat dels productes entregats amb la Comanda o en cas de productes deteriorats.

6.3. Modalitats per l’exercici del dret contractual de desistiment i del dret contractual de desistiment

6.3.1. Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Els productes obligatòriament hauran de ser retornats a wellisairnaturalzone.com en un estat apropiat per la seva comercialització (productes en perfecte estat, acompanyats per el seu embalatge original, accessoris, prospecte, etc.) en un termini màxim de UN (1) mes des de la data de la seva recepció. No s’acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a mencionat termini.

Els productes han d’anar acompanyats del número de Comanda, és responsabilitat del Comprador embalar els productes de forma que arribin correctament a les instal·lacions de wellisairnaturalzone.com

En el supòsit de que el Comprador s’hagués beneficiat en la Pàgina Web d’una oferta per compra, per la que tingués dret, en determinades condicions, a un o varis productes oferts com a contrapartida a la seva Comanda, i que com a conseqüència del seu exercici del dret de desistiment perdés el dret a mencionada oferta; el Comprador haurà de retornar, junt amb els productes afectats per el desistiment, el o els productes d’oferta que hagués rebut com a contrapartida de la seva Comanda per a que wellisairnaturalzone.com pugui prendre en consideració la seva sol·licitud de desistiment.

Podrà exigir-se la responsabilitat del Comprador en cas de depreciació del producte com a resultat de la manipulació del mateix diferent de la manipulació necessària per a establir la naturalesa, característiques i, en el seu cas, bon funcionament dels productes.

6.3.2. Devolució als punts de recollida de l’empresa de transport

A més de les condicions establertes en l’article 6.3.1 de les presents Condicions Generals de Venta, el Comprador que desitgi exercir el seu dret, ja sigui legal o contractual, de desistiment, retornant un producte per missatgeria / paqueteria, haurà de respectar les següents instruccions:

- Utilitzar l’embalatge original per a la devolució del o dels productes afectats.

- A través dels punts de recollida indicats per l’empresa de transport.

wellisairnaturalzone.com no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports a pagar.

En el supòsit de que el Comprador no demostrés efectivament haver assegurat el depòsit del producte davant el transportista o en l’establiment, els riscos associats a la devolució del producte correran per compte del Comprador.

ARTICLE 7 - GARANTIES

7.1. Garanties legals

Tots els productes a la venda en la Pàgina Web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet al Comprador la devolució sense costos dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin entregat.

7.1.1 Garantia legal de conformitat

De conformitat amb la normativa aplicable, wellisairnaturalzone.com està obligada a entregar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment de l’entrega del producte. Respondrà igualment per els defectes de conformitat que resultin de l’embalatge, de les instruccions de muntatge o instal·lació, quan la mateixa corregués per el seu compte en virtut del contracte o hagués sigut realitzada sota la seva responsabilitat.

Per ser conforme al contracte, el producte ha de:

- Ser apte per als usos a que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus;

- Ajustar-se a la descripció realitzada per el venedor i posseir les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a través de la Pàgina Web;

- Presentar la qualitat i que el Comprador pugui amb fonament esperar, tenint en compte de les declaracions públiques fetes per wellisairnaturalzone.com, en particular en la publicitat o en l’etiquetat. Així mateix, wellisairnaturalzone.com no quedarà obligat a aquestes declaracions si demostra que desconeixia i no cabia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, que mencionada declaració havia sigut corregida en el moment de celebració del contracte o que mencionada declaració no va poder influenciar en la decisió de comprar el producte.

- Presentar les característiques definides per mutu acord entre les parts o ser adequat per qualsevol ús específic pretès per el comprador, posat en coneixement del venedor i que aquest últim hagués acceptat.

L’acció resultant de defectes de conformitat prescriu als DOS (2) anys a contar des de l’entrega del bé.

7.1.2 Garantia legal per vicis ocults

De conformitat amb la normativa aplicable, wellisairnaturalzone.com estarà obligada a la garantia per els defectes ocults que tingués el producte venut, si ho fan impropi per el ús al que es destina, o si disminueixen de tal manera aquest ús que, d’haver-los conegut el Comprador, no l’hagués adquirit o hauria donat menys preu per ell.

L’acció resultant dels vicis ocults ha de ser exercida per el comprador en el termini dels SIS (6) mesos posteriors al descobriment del vici ocult.

En el context de la garantia legal per vicis ocults, wellisairnaturalzone.com es compromet, prèvia avaluació del vici ocult, a l’elecció del Comprador:

- A reemborsar la totalitat del preu del producte retornat o;

- A reemplaçar el producte retornat

7.1.3 Exclusió de les garanties

Queden exclosos de la garantia els productes modificats, reparats, integrats o afegits per el Comprador. La garantia no s’aplica als productes que haguessin sofert deteriorament durant el transport o com a conseqüència del seu mal ús.

7.2 Modalitats d’execució de les garanties legals

Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

- Disposa d’un termini de DOS ANYS, a contar des de l’entrega del bé, per a exercir l’acció;

- Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre costos establerts en la normativa aplicable;

- Està dispensat de presentar prova de l’existència del defecte de conformitat del bé durant els sis mesos següents a l’entrega del bé.

- Conservar la factura de compra i/o el albarà d’entrega de la Comanda.

La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altra garantia comercial consentida.

Per a qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client a través dels mitjans especificats en aquestes CGV.

Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en l’article 6 anterior.

Graus o afegits per el Comprador. La garantia no s’aplica als productes que haguessin sofert deteriorament durant el transport o com a conseqüència del seu mal ús.

7.3 Conseqüències de l’execució de les garanties

En el marc de la garantia legal de conformitat, wellisairnaturalzone.com es compromet, a elecció del Comprador:

- A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o

- A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.

En el context de la garantia legal per vicis ocults, wellisairnaturalzone.com es compromet prèvia avaluació del vici ocult, a elecció del Comprador:

- A reemborsar la totalitat del preu del producte retornat, o

- A reemborsar una part del preu del producte quan el Comprador opti per conservar el producte

ARTICLE 8 - FIRMA I PROVA

wellisairnaturalzone.com treballa per la protecció de les dades personals dels seus clients garantint un elevat nivell de seguretat; no obstant, el Comprador igualment ha de participar en la protecció de les seves dades personals. En concret, el Comprador ha de mantenir la seguretat de les seves transaccions online, per exemple, no comunicant a ningú el seu identificador (direcció de correu electrònic del Comprador) i/o la seva contrasenya, i canviant periòdicament la contrasenya. En aquest sentit, wellisairnaturalzone.com no assumeix responsabilitat alguna per la divulgació de les dades relatives al Comprador a qualsevol persona que fes ús de l’identificador (direcció de correu electrònic del Comprador) i/o de la contrasenya d’aquest.

A aquest respecte, la utilització de l’identificador (direcció de correu electrònic del Comprador) i/o de la contrasenya del Comprador seran proba de la seva identitat i de l’exigibilitat, en el moment de la validació de la Comanda, dels corresponents imports.

wellisairnatualzone.com no assumeix, en cap cas, responsabilitat alguna per l’ús fraudulent d’aquestes dades. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la Comanda serviran com a proba de l’acceptació de la citada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per la reserva dels productes que figurin en la Comanda. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de wellisairnaturalzone.com i dels seus associats, es consideraran proba de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les Parts.

ARTICLE 9 - ATENCIÓ AL CLIENT / SERVEI DE MEDIACIÓ

Per qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb el estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb una Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de wellisairnaturalzone.com per telèfon 669 03 70 20 durant l’horari d’atenció 9-13 hores o bé enviant un correu electrònic a la direcció hola@wellisairnaturalzone.com

ARTICLE 10 - RESPONSABILITAT

10.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per tant, en el supòsit de que una persona que no disposés de capacitat legal fes una Comanda d’articles en la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com, els responsables legals de mencionada persona (especialment, pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per mencionada Comanda i, en concret, hauran de satisfer el preu de la mateixa.

10.2 Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de wellisairnaturalzone.com per les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Venda no podrà exigir-se quan el incompliment de mencionades obligacions fos atribuïble a fets de tercers, inclòs quan mencionats fets fossin previsibles, a la culpa del Comprador o al esdeveniment d’una circumstància de força major, conforme queda definida en la jurisdicció aplicable, o de qualsevols altres circumstàncies que raonablement escaparan al control exclusiu de wellisairnaturalzone.com. La informació disponible en la Pàgina Web és manifestada sense garantia alguna, ni implícita ni expressa, respecte de la seva integritat, exactitud, actualitat, absència d’infracció, disponibilitat, fiabilitat o exhaustivitat de les dades, productes, accessoris o serveis que apareguin en la Pàgina Web de wellisairnaturalzone.com o sobre la idoneïtat dels mateixos per l’ús que el Comprador projecti fer dels mateixos. Wellisairnaturalzone.com DECLINA TOTA RESPONSABILITAT PER ELS DANYS, DIRECTES I INDIRECTES, PREVISIBLES O NO, SOFERTS AMB MOTIU DE LA UTILIZACIÓ DE LA PÀGINA WEB. EN EL SUPÒSIT DE QUE QUEDÉS ESTABLERTA LA RESPONSABILITAT DE Wellisairnaturalzone.com PER PERJUDICIS SUPORTATS PER EL COMPRADOR IMPUTABLES EN EXCLUSIVA A LA REALITZACIÓ DE COMANDA, MENCIONADA RESPONSABILITAT ES LIMITARÀ A L’IMPORT DE LA COMANDA QUE EL COMPRADOR HAGUÉS ABONAT A wellisairnaturalzone.com

ARTÍCULO 12 – MISCEL·LÀNIA

12.1 Invalidesa parcial

Si una o varies de les disposicions de les presents CGV fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

12.2 Exclusió de renúncia

El fet de que qualsevol de les Parts no exercís els drets que li assisteixen en cas d’incompliment per l’altra Part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents CGV no podrà ser interpretat com la renúncia davant de futurs incompliments de l’obligació de que es tractés.

12.3 Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat espanyol. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Els consumidors que resideixin en la Unió Europea i hagin tingut algun problema en les seves compres online en la Pàgina Web, podran utilitzar el Sistema de la Unió Europea per la resolució extrajudicial de Litigis en Línia accedint a la web:

- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main..

12.4 Vigència

Les CGV s’ aplicaran durant tot el període en que romanguin online els productes oferts per la societat NATURAL APOTECARI SL i fins el venciment dels terminis de garantia. En tot cas, les disposicions del “article 10. Responsabilitat” es mantindran en vigor després de l’extinció de les CGV.