Loader

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat Natural Apotecari S.L. desitja informar a totes les persones que naveguen i accedeixin al lloc web www.wellisairnaturalzone.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la fi de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Natural Apotecari S.L. li informa:

Informacion bàsica sobre Protecció de Dades

- Natural Apotecari S.L.

- B67218354

- Avda Meridiana 327 Entresol 3a - 08027 Barcelona.

Finalitat i conservació de les dades

1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentrestant es mantinguin la relació contractual i/o de negoci entre l’Usuari i Natural Apotecari S.L. Per el cas de que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la mencionada sol·licitud.

2. Donar curs a les sol·licituds d’ocupació i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades per aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la seva recepció o finalització del procés de selecció.

3. Mantenir informats als Usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de Natural Apotecari S.L. . L’Usuari només rebrà mencionades comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent. Mencionades dades només seran tractades fins el moment en el que l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Legitimació

El tractament de mencionades dades està legitimat per:

1. Execució de les obligacions contractuals i/o de negoci.

2. Consentiment de l’interessat per l’enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris

Les dades dels usuaris no es cediran a tercers a excepció d’obligació legal.

Drets

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que l’identifiqui a Natural Apotecari S.L. al domicili Avda Meridiana 327 Entresol 3a - 080237 Barcelona (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent direcció de correu electrònic hola@wellisairnaturalzone.com

Natural Apotecari S.L. informa a l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

En quant als formularis del Lloc Web, l’Usuari té que complimentar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Natural Apotecari S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Natural Apotecari S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a Natural Apotecari S.L. tenen que ser actuals per a que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a Natural Apotecari S.L. sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas de que Natural Apotecari S.L. detectés que l’usuari fos menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o en el seu cas, la autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada la empresa?

Natural Apotecari S.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Natural Apotecari S.L. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, en conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

Natural Apotecari S.L. disposa de perfils en les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i interacció social.

A continuació, es citen les xarxes socials en les que Natural Apotecari S.L. té perfil obert:

- Facebook

- Instagram